Detachering van werknemers

Met detachering kan een werkgever zijn werknemer naar het buitenland sturen om er voor een bepaalde tijd een dienstprestatie te verrichten. De arbeidsverhouding tussen de werkgever en de gedetacheerde werknemer blijft tijdens de volledige duur van de detachering behouden.

Regelgeving

Bij detachering binnen de Europese Unie moeten de werkgevers de arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloven, welzijn …) en loonsvoorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van onthaal. Als de arbeidsvoorwaarden in het land van oorsprong echter gunstiger zijn, mogen deze worden toegepast. Op deze manier worden de rechten van de gedetacheerde werknemers gevrijwaard en wordt eerlijke concurrentie gewaarborgd.

Deze regels zijn vastgelegd in het Europees Parlement (de richtlijn 96/71/CE) en aangenomen als Belgische wet.

Meer info over de Europese richtlijn over detachering van werknemersExterne link (EN), op de portaalsite van de Europese Unie

Sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

Op het vlak van sociale zekerheid vormt detachering een uitzondering op het 'werklandprincipe'.Dit principe betekent dat een werknemer die (al dan niet tijdelijk) beroepsactiviteiten uitoefent in een ander land, onderworpen is aan het socialezekerheidssysteem van dat land.

Bij detachering blijft de werknemer onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld. Tegelijk is hij vrijgesteld van een onderwerping in het land van onthaal. In principe is de duur van de detachering in een ander land niet langer dan twaalf maanden.  
 
Meer info over de detachering van werknemersExterne link, op de site van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info over sociale zekerheid bij detacheringExterne link, op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Niet gevonden wat u zocht?