Meewerkende echtgenoot

Naast de zelfstandigen bestaat er een categorie van personen die, in de meeste gevallen, onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen: de helpers.

De helper

Een helper is een natuurlijk persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige.

U kunt enkel helper zijn van een natuurlijk persoon, niet van een vennootschap. U kunt wel optreden als helper van een mandataris van een vennootschap.

De toevallige helper

De toevallige helper is niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

Om te worden beschouwd als toevallige helper, moet u een aantal voorwaarden vervullen:

  • een toevallige en tijdelijke activiteit uitoefenen van niet meer dan 90 dagen per jaar,
  • een activiteit uitoefenen als student die nog gezinsbijslag geniet (minder dan 80 uur per maand),
  • de leeftijd van 20 jaar niet hebben bereikt in de loop van het jaar waarin u de activiteit uitoefent,
  • jonger zijn dan 25 jaar en nog steeds studeren,
  • echtgenoot-helper zijn.

Zelfstandige helpers worden op fiscaal gebied ook als 'zelfstandigen' beschouwd. Hun inkomsten moeten dus als winsten of baten aangegeven worden, en zij zijn verplicht om voorafgaande betalingen te doen. De fiches en samenvattende opgaven kunnen worden aangevraagd bij het Documentatiecentrum-BedrijfsvoorheffingExterne link.

De helpers zijn dus ook gebonden aan een bepaald aantal verplichtingen.

De meewerkende echtgenoot

Een persoon wordt beschouwd als meewerkende echtgenoot van een zelfstandige wanneer hij of zij:

  • partner is van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract),
  • effectief zijn medewerking verleent,
  • geen inkomen uit een andere werkzaamheid heeft of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op sociale zekerheid (ten minste gelijk aan deze van zelfstandigen).

Tot hiertoe hadden de meewerkende echtgenoten geen recht op eigen sociale zekerheidsprestaties in de mate dat zij niet persoonlijk onderworpen waren aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

  • Sinds 1 juli 2005wordt iedereen die gehuwd is of contractueel samenleeft met een zelfstandige, beschouwd als een meewerkende echtgenoot en is persoonlijk onderworpen  aan het volledige sociale zekerheidsstelsel tenzij de betrokkene een verklaring op eer aflegt dat hij of zij zijn of haar partner niet wezenlijk helpt in de zaak.
  • De toetreding blijft facultatief voor de personen die geboren zijn voor 1956.

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

De echtgeno(o)t(e) of levenspartner die de zelfstandige effectief in de zaak helpt, moet zich aansluiten bij het socialeverzekeringsfonds van de geholpen zelfstandige. Als hij/zij dat niet doet, dan krijgt hij/zij dezelfde administratieve boete als een zelfstandige in hoofdberoep.

Sociale bijdrage

Meewerkende echtgenoten die onderworpen zijn aan het volledige sociaal statuut, betalen bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Deze bijdragen worden berekend in functie van hun eigen inkomsten en bieden een verzekering van geneeskundige verzorging, gezinsbijslagen, pensioen en moederschapshulp.

Meewerkende echtgenoten die zijn geboren voor 1 januari 1956, zijn onderworpen aan een 'mini-statuut' (verzekering bij arbeidsongeschiktheid en moederschapsverzekering). Zij betalen een relatief kleine driemaandelijkse sociale bijdrage, berekend op de inkomsten van de geholpen zelfstandige.  Als zij dit wensen, kunnen zij zich wel vrijwillig onderwerpen aan het volledige sociaal statuut der zelfstandigen.

U vindt een lijst van de sociale verzekeringsfondsenExterne link en een module om bijdragen en uitkeringen te rekenenExterne link op de website van de RSVZ.

Niet gevonden wat u zocht?