In hoofdberoep

Indépendant

Een zelfstandige oefent een winstgevende beroepsactiviteit uit zonder daarbij aan een werkgever te zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst. De zelfstandige is dus in zekere mate zijn eigen 'baas'.

De zelfstandige wordt ook op het vlak van sociale zekerheid als zelfstandig beschouwd. In tegenstelling tot loontrekkenden van de privésector of de openbare sector, moet hij zich dus aansluiten bij één van de socialeverzekeringsfondsen en de bijdragen betalen.

Het is mogelijk om een zelfstandige activiteit uit te oefenen als hoofdberoep of in bijberoep wanneer de hoofdactiviteit in loondienst wordt verricht.

Natuurlijke personen en rechtspersonen

U kunt uw zelfstandige activiteit op twee manieren uitoefenen, ofwel:

 • Als natuurlijke persoon: er zal geen duidelijke scheiding zijn tussen uw persoonlijk vermogen en dat van de zaak. U staat dus met heel uw vermogen, uw persoonlijk vermogen inbegrepen, in voor de risico's van de onderneming.
 • Als rechtspersoon: u creëert een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Een dergelijke onderneming staat juridisch gezien volledig op zich, met eigen rechten, verplichtingen en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten.

Wij richten ons alleen op de natuurlijke personen. Voor meer informatie over rechtspersonen, kunt u de rubrieken over ondernemingen  raadplegen.

 

Types van zelfstandige beroepsactiviteiten

De beroepsactiviteit als zelfstandige omvat verschillende domeinen.De volgende natuurlijke personen worden beschouwd als zelfstandigen:

 • handelaars (met inbegrip van de ambulante handelaars: deur-aan-deurverkopers, verkopers op de openbare weg of openbare markten),
 • personen die een vrij beroep uitoefenen (architecten, artsen, advocaten …),
 • landbouwers, veehouders,
 • publieke mandatarissen.

 

Voorwaarden om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen

 • Meerderjarig zijn(minimaal 18 jaar). In elk geval is een minimale leeftijd van 16 jaar vereist wanneer het gaat om het uitoefenen van een ambacht en de toestemming van de ouders of de voogd.

Verboden

Sommige personen mogen een commerciële activiteit niet (langer) uitoefenen als zelfstandige wanneer zij:

 • failliet verklaard werden,
 • veroordeeld werden voor bankroet,
 • wettelijk ongeschikt verklaard werden (personen veroordeeld tot een criminele straf),
 • onder juridisch toezicht staan.

Procedure:

 • Een ondernemingsvorm kiezen: als natuurlijk persoon of als vennootschap
 • Een zichtrekening openen
 • Zich inschrijven bij het ondernemingsloket en de ondernemingscapaciteiten bewijzen, en ook de kennis van bedrijfsbeheer
 • Zich inschrijven in de Kruispuntbank van OndernemingenExterne link en een ondernemingsnummer en vestigingsnummer toegewezen krijgen
 • Zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en de bijdragen betalen
 • In het bezit zijn van een diploma, voor sommige beroepen

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet u zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op het moment van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit.

Als u deze termijn overschrijdt dan zal het RSVZExterne link u vragen om uw situatie te regulariseren. Als u deze formaliteit niet vervult, wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas.

Ook als u een vennootschap opricht, moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (zelfs als u voor eigen rekening al bent aangesloten). U zult een jaarlijkse bijdrage moeten betalen voor het sociaal statuut van zelfstandigen. Bij de aansluiting moeten niet-Belgen de volgende noodzakelijke vergunningen afleveren wanneer zij in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen:

 • een arbeidskaart voor buitenlandse arbeiders die in België als zelfstandige willen werken of
 • de documenten met betrekking tot de verblijfsduurvoorwaarden voor sommige onderdanen van Centraal- en Oost-Europa die een die economische activiteit anders dan in loondienst wensen uit te oefenen in het rijk, of er een vennootschap wensen op te richten

Berekening van de sociale bijdrage

Hoe wordt uw sociale bijdrage berekend?

Uw sociaal verzekeringsfonds baseert zich voor de berekening van de sociale bijdrage op een referte-inkomen:

 • Nettoberoepsinkomen van het refertejaar:de bijdragen die u moet betalen, vertegenwoordigen vooral een percentage van de beroepsinkomsten.
  De bijdrage wordt berekend op basis van de netto-inkomsten van de zelfstandige ondernemer of de helper in het derde kalenderjaar dat voorafgaat aan datgene waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn (refertejaar).
  Voorbeeld: uw bijdragen voor 2004 worden berekend op uw inkomsten van het jaar 2001.
  Er is een minimum- en een maximumbedrag.
 • Uw nettoberoepsinkomen dat opnieuw werd geëvalueerd.
 • U zult ook een bedrag betalen voor de beheerskosten van uw sociaal verzekeringsfonds.

Niet gevonden wat u zocht?