Zelfstandige in bijberoep

Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij verbonden te zijn door een beroepsovereenkomst of statuut.

Naast de zelfstandigen in hoofdberoep zijn er nog andere categorieën zelfstandigen: de helpers of meewerkende echtgenoten, de zelfstandigen in bijberoep en de gepensioneerde zelfstandigen.

Zelfstandigen in bijberoep oefenen tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit, ofwel als werknemer, ofwel in het onderwijs, ofwel als ambtenaar.

Ook wie een vervangingsinkomen ontvangt en/of zijn pensioenrechten vrijwaart, kan als zelfstandige in bijberoep worden beschouwd.

De formaliteiten die u moet vervullen om een zelfstandig bijberoep te mogen uitoefenen, zijn dezelfde als die voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep.

U kunt worden beschouwd als zelfstandige in bijberoep waaneer u:

 • loontrekkende of interimaris bent, of tewerkgesteld in het onderwijs zonder benoeming: het aantal uren dat u uitoefent als loontrekkende of interimaris moet minstens overeenkomen met een halftijdse jobs,
 • ambtenaar bent: u moet minstens 200 dagen ofwel 8 maanden per jaar werken, en het gepresteerde werkrooster moet minstens overeenkomen met een halftijdse jobs,
 • benoemd onderwijzer bent: u moet minstens 6/10de van een voltijds werkrooster presteren. Meer informatie vindt u in "Note d'information: enseignant et indépendant",
 • werkloos bent: u moet een werkloosheidsuitkering ontvangen en gemachtigd zijn om uw zelfstandige titel uit te oefenen in bijberoep of op toevallige basis,
 • een uitkering geniet van uw ziekenfonds: u bent minstens voor 66 % ongeschikt bevonden, en de uitkering die u ontvangt is minstens gelijk aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.

 

Het sociaal statuut

Ook zelfstandigen in bijberoep zijn onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Ze zijn dus verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en daar de driemaandelijkse bijdrage te betalen. In dit geval geven de bijdragen niet het recht op particuliere rechten waarop deze betrekking heeft: gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering (grote risico’s), verzekering tegen werkonbekwaamheid, pensioenen, verzekering in geval van faillissement ...

Uw hoofdberoep beëindigen

Zodra u uw hoofdberoep beëindigt, blijft u zelfstandige in bijberoep in de volgende gevallen:

 • Ofwel geniet u, ter vervanging van uw inkomen, een prestatie in het kader van de sociale zekerheid die minstens overeenkomt met het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.
 • Ofwel vrijwaart u uw pensioenrechten of rechten op een invaliditeitsuitkering.

Een zelfstandige in bijberoep die zijn hoofdactiviteiten stopzet zal dus niet automatisch hoofdzakelijk zelfstandige worden

Beperkingen bij de uitoefening van uw bijberoep

In principe mag u:

 • zoveel tijd besteden aan uw bijberoep als u zelf wenst,
 • met uw bijberoep zoveel verdienen als u zelf wenst.

Mislukte start

Als uw zelfstandig bijberoep niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u beslissen om het stop te zetten.

Het RSVZExterne link mag toelaten om uw bijdragen terug te betalen wanneer:

 • uw bijberoep maar beperkte inkomsten opleverde,
 • u uw bijberoep binnen het jaar heeft stopgezet,
 • u hiervoor een aanvraag indient.

Uw bijdragen kunnen ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk worden terugbetaald.

Niet gevonden wat u zocht?