Ziekenfonds en verzekeringen

Mutuelle

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U kunt dit fonds vrij kiezen binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de startdatum van uw activiteit (lijst van de sociale verzekeringsfondsenExterne link).

Als u deze termijn niet naleeft, zal het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigenExterne link (RSVZ) u vragen om uw toestand te regulariseren, en zal u automatisch worden aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen.

Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, te veranderen van sociaal verzekeringsfonds.

Betaling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen moeten hun sociale bijdragen aan hun sociaal verzekeringsfonds betalen. Aan het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvangen zij een vervalbericht met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald.

De bijdrage is afhankelijk van het bedrijfsinkomen dat de zelfstandige genoot tijdens de eerste drie jaren van activiteit. Er is een minimale en een maximale bijdrage.

Bij het begin van de activiteiten is een dergelijke berekening niet mogelijk, aangezien de inkomsten nog niet bekend zijn. Daarom moeten startende zelfstandigen gedurende drie jaar voorlopige bijdragen betalen. Na drie jaar zullen de bijdragen berekend en geregulariseerd worden, op basis van het werkelijke beroepsinkomen van het eerste activiteitsjaar.

Als rechtspersoon opent de vennootschap, in tegenstelling tot zelfstandigen en helpers, geen socialezekerheidsrechten. Iemand die een zelfstandige activiteit start en daarbij een vennootschap opricht, moet zowel zichzelf als zijn vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Welke rechten hebt u?

Het sociaal statuut van zelfstandige omvat niet enkel plichten, maar ook rechten. Van zodra de zelfstandige in regel is met de wettelijke voorschriften, verwerft hij rechten op het vlak van:

 • Gezinsbijslagen,
 • een ziekte- en invaliditeitsverzekering,
 • een moederschapsverzekering,
 • een pensioen,
 • recht op een faillissementsverzekering.

Gezinsbijslagen

De gezinsbijslagen bestaan uit:

 • het kraamgeld of de adoptiepremie,
 • de maandelijkse kinderbijslag,
 • andere voordelen zoals de leeftijds- en wezenbijslagen.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het sociaal statuut der zelfstandigen omvat een ziekte- en invaliditeitsverzekering die bepaalde geneeskundige zorgen en arbeidsongeschiktheid dekt. In het kader van deze verzekering zijn zelfstandigen verplicht om zich bij een ziekenfonds naar keuze aan te sluiten.

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging garandeert de terugbetaling van bepaalde medische kosten die men de ‘grote risico's’ noemt (kosten van ingrepen, ziekenhuiskosten, ...). De kleine risico's zijn niet gedekt (bezoek aan de huisarts, de tandarts, ...). De zelfstandige kan een aanvullende verzekering nemen bij een ziekenfonds naar keuze.

Sinds 1 juli 2006 zijn volgende zelfstandigen gratis verzekerd voor de grote en kleine risico's:

 • De zelfstandigen die voor het eerst een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen.
 • De gepensioneerde zelfstandigen die de inkomensgarantie voor ouderen genieten.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid voorziet, onder bepaalde voorwaarden, een vervangingsinkomen voor de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit wegens ziekte of ongeval moet onderbreken.

 • Gedurende de eerste maandongeschiktheid ontvangt de arbeidsongeschikte zelfstandige geen uitkering.
 • Vanaf de tweede maandgeniet hij een dagvergoeding.
 • Vanaf het tweede jaar(periode van invaliditeit) zijn de bedragen van de uitkeringen hoger.

Moederschapsverzekering

Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten worden vanaf de bevalling als arbeidsongeschikt beschouwd gedurende een periode van zes weken (zeven weken bij meervoudige geboorten). Tijdens deze periode hebben zij recht op een moederschapsvergoeding.

Pensioen

Er bestaan verschillende vormen van pensioen:

 • Het rustpensioen dat de zelfstandige op het einde van zijn loopbaan geniet.
 • Het overlevingspensioen (ten gunste van de overlevende echtgenoot).
 • Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot.

Als de zelfstandige een hoger pensioen wil verkrijgen, kan hij onder bepaalde voorwaarden, een verzekeringscontract afsluiten voor een vrij aanvullend pensioen.

Faillissementsverzekering

Dankzij de faillissementsverzekering kunnen gefailleerde zelfstandigen:

 • gedurende maximum vier kwartalen hun ziekteverzekering en het recht op kinderbijslag behouden,
 • tijdelijk een uitkering verkrijgen.

Aansluiten bij een ziekenfonds

Om in aanmerking te komen voor de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet de zelfstandige zich aansluiten bij een ziekenfonds van zijn keuze.

Niet gevonden wat u zocht?