Oprichtingsakte

De oprichtingsakte vormt de basistekst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Het gaat om een rechtshandeling die toelaat nieuwe rechten te creëren.

Naargelang de op te richten vennootschapsvorm moet de akte in één van volgende vormen worden opgesteld:

 • als authentieke akte (notariële akte),
 • als onderhandse akte.

Authentieke akte of notariële akte

Als u kiest voor de meest voorkomende rechtsvormen (BVBA, NV, CVBA), moet de oprichtingsakte worden opgesteld door een notaris. De oprichtingsakte zal deel uitmaken van een notariële akte. De overeenkomsten die op deze manier worden bekrachtigd, verkrijgen geldigheid en rechtszekerheid. De ondertekenaars van de akte kunnen zich beroepen op deze zekerheid, zowel tegenover elkaar als tegenover derden.

Onderhandse akte

De 'onderhandse' akte is een schriftelijke overeenkomst, die de partijen zelf of derden opstellen. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de partijen zelf, of door een persoon die zij aanduidden als mandataris bij het regelen van een contractuele situatie (verkoop, verhuur, maatschappij, arbeidsovereenkomst …).

Start voorwaardenExterne link

Te leveren documenten bij oprichtingsakte

Om de oprichtingsakte op te stellen, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een financieel plan,
 • bij inbreng in geld: een bewijs dat u een rekening heeft geopend op naam van de vennootschap
 • in oprichting, bij inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor.

Neerleggen van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel

De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten binnen vijftien dagen na de dagtekening van de oprichtingsakte een uittreksel hiervan neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van hun maatschappelijke zetel.

Sinds juni 2006 kunnen notarissen een oprichtingsakte ook in één keer elektronisch neerleggen bij de KBO, de griffie van de Rechtbank van Koophandel en het Staatsblad. Daardoor kan een onderneming nu in slechts vier dagen worden opgestart.

 

Te vermelden gegevens in de oprichtingsakte

De oprichtingsakte moet de volgende gegevens vermelden:

 • de naam van de vennootschap en eventuele afkortingen of handelsmerken,
 • de rechtsvorm van de vennootschap,
 • het adres van de maatschappelijke zetel,
 • de datum van de oprichtingsakte van de vennootschap,
 • de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen, te
 • verbinden of te ontbinden,
 • de datum van ontbinding wanneer de vennootschap voor een bepaalde tijd is opgericht,
 • de datum van de jaarlijkse algemene vergadering,
 • het begin en einde van het boekjaar,
 • het bedrag van het maatschappelijk kapitaal,
 • de identiteit van de bestuurder, de directeur of de zaakvoerder belast met het dagelijks bestuur.

 

Gevolgen van het neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Het neerleggen van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel heeft een aantal gevolgen:

 • de vennootschap verwerft rechtspersoonlijkheid,
 • de vennootschap verkrijgt een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
 • de oprichtingsakte is tegenstelbaar aan derden.

 

Niet gevonden wat u zocht?