Handelshuurovereenkomsten

U wenst uw handelsactiviteit te ontwikkelen en daartoe een gebouw te huren? De volgende informatie kan u hierbij helpen.

Handelshuur is het huren van een gebouw in hoofdzaak voor het uitoefenen van kleinhandel of van een ambacht door de huurder of onderhuurder, in direct contact met het publiek.

De wet op de handelshuurovereenkomsten regelt dit type verhuring en de toepassing ervan is verplicht.

Het opstellen van een geschreven handelshuurovereenkomst wordt aangeraden en de verhuurder moet uitdrukkelijk instemmen met het voorwerp van de huurovereenkomst (de activiteit).

Duur van de huurovereenkomst

Wanneer de wet op de handelshuurovereenkomsten van toepassing is schuilt het voordeel van de huurder in de stabiliteit van zijn zaak:

  • huurovereenkomst van een duur van minstens 9 jaar;
  • recht op hernieuwing van verhuring.

Overeenkomst en registratie

Om eventuele moeilijkheden te vermijden verdient het de voorkeur de huurovereenkomst schriftelijk af te sluiten. Binnen de 4 maand na de afsluiting moeten de partijen bij de overeenkomst aan de inner van registratierechten van de plaats waar het gebouw gelegen is de overeenkomst voorleggen (in drie exemplaren), ondertekend door de partijen.

De naleving van deze formaliteit beschermt de huurder door aan de huurovereenkomst een officiële waarde toe te kennen.

Bepaalde contracten worden niet beschouwd als handelshuurovereenkomsten; bijvoorbeeld de huurovereenkomsten van een duur van minder dan één jaar.

Herziening van de huurprijs

Driejaarlijks kunnen de huurder of de verhuurder aan de vrederechter een herziening van de huurprijs aanvragen. In dit geval moet worden aangetoond dat ingevolge nieuwe omstandigheden de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt dan vermeld in de overeenkomst.

Het beroep tot herziening is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan slechts worden aangespannen tijdens de laatste drie maanden van de lopende periode van drie jaar.

In tegenstelling tot de private huurovereenkomst, kan de huur in het kader van een handelshuurovereenkomst slechts worden geïndexeerd wanneer die mogelijkheid voorzien is in de overeenkomst. De indexering dient te gebeuren overeenkomstig de wet, in functie van de gezondheidsindex.

Opzegging

De huurderkan de huurovereenkomst driejaarlijks opzeggen via een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot, zes maand vooraf te betekenen. Opzegging is eveneens mogelijk zonder voorafgaande termijn mits wederzijdse instemming vastgelegd in een authentieke akte of via een verklaring voor de vrederechter.

Verder kan de verhuurder  onder bepaalde voorwaarden de huurovereenkomst driejaarlijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één jaar.

Raadpleeg voor verdere informatie het Vademecum van de onderneming op de site van de FOD EconomieExterne link.

 

Niet gevonden wat u zocht?