Intelligente fiscaliteit

Handelsvennootschappen in België zijn allemaal onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het nominaal belastingtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 %. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) met een belastbare winst van hoogstens 322 500 euro daalt het belastingtarief tot 24,98 %.

Wettelijke mechanismen maken het mogelijk om het nominaal tarief te verlagen.

Door verschillende persoons- en bedrijfsvriendelijke fiscale maatregelen behoort België tot de interessantste landen om zich te vestigen en zaken te doen.

Bij de Federale Overheidsdienst Financiën informeert en assisteert de Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen, gratis en vertrouwelijk, kandidaat buitenlandse investeerders en reeds in België gevestigde buitenlandse investeerders op fiscaal gebied.

Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen

Parliament Corner
Wetstraat 24
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)257 938 66
Fax: +32 (0)257 951 12
E-mail: taxinvest@minfin.fed.be
Website: www.minfin.fgov.be/cellalienExterne link

Ruling

De Belgische belastingwetgever is zich bewust van het toenemend belang van voorafgaande rechtszekerheid voor bestaande en potentiële investeerders. Daarom biedt zij ondernemers een algemene voorafgaande rulingpraktijk.

Deze procedure is eenvoudig, gratis, snel en efficiënt. De ruling is een voorafgaandebeslissing die wordt  genomen binnen een termijn van drie maanden en deze beslissing is wettelijk bindend voor maximaal vijf jaar.

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

Parliament Corner
Wetstraat 24
1000 Brussel
Tel.: 0257 938 00
Fax: 0257 951 01
E-mail:dvbsda@minfin.fed.be
Website:www.ruling.beExterne link

Notionele interestaftrek

Een van de meest innovatieve maatregelen is de 'notionele interestaftrek'. Dit is een belastingaftrek voor risicokapitaal waardoor de ongelijke behandeling tussen de financiering met vreemd vermogen en de financiering met eigen vermogen vermindert.

Met dit systeem kunnen bedrijven fictieve interesten (die niet in de rekeningen staan) aftrekken van hun belastbare basis. Deze fictieve interesten stemmen overeen met een specifiek percentage van hun 'gecorrigeerd' eigen vermogen.

Tax Shelter

Tax Shelter is een fiscale stimulans om de productie van audiovisuele werken en films aan te moedigen. Met dit systeem kunnen bedrijven die willen investeren in de productie van een audiovisueel werk een vrijstelling van belastingen op de gereserveerde winsten genieten en dit voor 150% van het effectief geïnvesteerde kapitaal.

Downloadbare brochure

Download de Tax Shelter-brochureExterne link (pdf, 28 p. – 908,57 kB)
U kunt deze brochure ook bestellen op de website van de FOD Financiën: minfin.fgov.be --- publicatiesExterne link

of op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Communicatiedienst
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 bus 70
B-1030 Brussel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Véronique TAI
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Federale Overheidsdienst Financiën
Wetstraat 24
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)257 938 35
E-mail:veronique.tai@minfin.fed.be

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden

Ook de vrijstelling van roerende voorheffing op sommige dividenden kent bij investeerders heel wat bijval. Deze nieuwe vrijstelling breidt de Europese moeder-dochterrichtlijn tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland uit tot alle landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, zoals Hongkong of de Verenigde Staten.

Door België als de vestigingsplaats van hun holding voor investeringen in Europa te kiezen, kunnen de bedrijfsinvesteerders van verdragslanden Europese winsten repatriëren zonder roerende voorheffing te betalen op dividenduitkeringen en zonder winstbeperking.

Verlaagde loonkosten

Het Belgisch belastingstelsel biedt ook aantrekkelijke voorwaarden voor werkgevers, met ondermeer verlaagde loonkosten voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

'Expat'-werknemers betekenen door hun detachering naar België werkelijke en redelijke meeruitgaven voor de werkgever, de vennootschap of de bevoegde rechtspersoon. Maar gelukkig moet diezelfde werkgever op de bezoldigingen van deze buitenlandse kaderleden geen belastingen betalen.

Er wordt ook een substantiële vrijstelling verleend van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

R&D

Voor R&D bestaan verschillende fiscale maatregelen:

  • gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
  • vrijstelling van belasting van premies en kapitaal- en interestsubsidies toegekend door gewestelijke instellingen om onderzoek en ontwikkeling  bij vennootschappen te ondersteunen
  • belastingaftrek voor octrooi-inkomsten
  • verhoogde investeringsaftrek
  • belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Niet gevonden wat u zocht?